Dak2019-02-04T10:43:11+01:00
2017-02-03T16:54:06+01:00

Rapport: Overzicht van maatregelen om ammoniakemissie in veehouderij te beperken

Binnen Proeftuin Natura 2000 wordt gezocht naar ammoniakemissie reducerende maatregelen in de veehouderij. Daarbij was er behoefte aan het op een rij zetten van wat reeds bekend en beschikbaar is op het gebied van ammoniakemissiereductie. Alle interessante maatregelen (gereedschappen) zijn gebundeld in een rapport. De focus ligt op maatregelen voor melkvee, vleesvarkens, leghennen en vleeskuikens.

2019-02-04T10:43:32+01:00

Rapport: Effect van landschapselementen op ammoniakdepositie

Het grootschalig inzetten van landschapselementen kan de depositie van ammoniak op Natura 2000-gebieden met 3 tot 12 procent verminderen. Dat blijkt uit een verkennende studie dat Alterra uitvoerde in opdracht van Proeftuin Natura 2000. Het grootste effect is te bereiken door het integraal verruwen van het tussengebied en het aanbrengen van een landschapselement van 250 meter rond de bedrijven.

2019-02-04T10:43:32+01:00

Rapport: Haalbaarheid van BEX-BEA voor varkens- en pluimveebedrijven

Een BEX-BEA systeem voor de intensieve veehouderij, als verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties voor de varkens- en pluimveesector, is niet eenvoudig te realiseren. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het instrument biedt voor veel ondernemers te weinig sturingsmogelijkheden en het verkrijgen van voldoende betrouwbare gegevens is een complexe zaak. Lees meer in dit rapport.

2019-02-04T10:43:32+01:00

Rapport: Economie en ammoniak

Veehouders die meer ontwikkelingsruimte willen creëren door de ammoniak per dierplaats te verminderen, denken daarbij al snel aan (ver)bouw van de stal. Er zijn echter veel alternatieve maatregelen die goedkoper uitvallen en toch zorgen voor dezelfde ammoniakreductie. Dat blijkt uit doorrekening van acht pilotbedrijven van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. De bevindingen zijn gebundeld in het wetenschappelijke rapport “Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen”.

2019-02-04T10:43:32+01:00

Animation “Ammonia emissions and dairy farming”

Within dairy farming ammonia emission is a much debated subject. Where does ammonia emission originate from, why is it bad, and how can it be reduced? This is the English version of the animation “Het ontstaan en tegengaan van ammoniakemissie” of Proeftuin Natura 2000 Overijssel.

2016-03-09T13:45:20+01:00

Rapport: Anticiperen op het weer bij uitrijden

Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Kun je door rekening te houden met de weersomstandigheden de ammoniakemissie verminderen?

2017-02-03T18:36:33+01:00

Rapport: Mest aanzuren bij uitrijden

In 2014 voerde de Proeftuin metingen uit naar het aanzuren van mest bij aanwending met een sleepvoetenmachine op kleibodem. De emissiereductie bij het aanzuren van mest met 4 liter zwavelzuur per m³ mest bleek maximaal 30 procent te zijn bij een pH-waarde van circa 6: een lagere emissiereductie dan vooraf verwacht.