Borgen BEA

Borgen BEA2017-10-23T14:50:28+02:00

Borgen BEA

Voer- en managementmaatregelen zijn de sleutel tot succes bij het reduceren van ammoniakemissie en zorgen vaak voor een extra inkomen. Het afzonderlijk borgen van deze maatregelen is echter complex omdat veel maatregelonderdelen met elkaar in verbinding staan. Deze onderdelen kunnen elkaar versterken of afzwakken. De BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) maakt het mogelijk om (een mix van) voer- en management maatregelen toch te borgen, zodat deze te gebruiken zijn bij de aanvraag van een NB-wetvergunning. In het deelproject ‘Borgen BEA’ wordt toegewerkt naar het verzilveren van de BEA in samenwerking met de Provincie Overijssel en de Commissie van Deskundigen. Een belangrijke stap om voer- en managementmaatregelen via de BEA ook op landelijk niveau geborgd te krijgen.

Verzilvertraject
Het borgen van de BEA loopt via de werkwijze van het verzilvertraject dat in 2012 vanuit de Proeftuin is ontworpen en gestart. Door een intensieve samenwerking tussen de Proeftuin en de Provincie Overijssel zijn de afgelopen jaren al een tiental maatregelen verzilverd. De maatregelen moeten aan drie voorwaarden voldoen om door Overijsselse veehouders gebruikt te worden bij hun NB-wetvergunning:

  1. De werking van de maatregel is wetenschappelijk onderbouwd;
  2. De maatregel is praktisch toepasbaar op het veehouderijbedrijf;
  3. De afdelingen vergunningverlening en handhaving kunnen de maatregelen goed borgen en handhaven .

Voordat de BEA als borgingsinstrument voor voer- en managementmaatregelen ingezet kan worden, moeten nog enkele inhoudelijke en praktische vragen beantwoord worden. Hier richt het deelproject ‘Borgen BEA’ van de Proeftuin zich op. Door het organiseren van workshops met vergunningverleners en handhavers en andere activiteiten wil het project stapsgewijs tot antwoorden komen.

Betrokken partijen
Het deelproject Borgen BEA wordt gefinancierd door het Melkveefonds en sluit aan op het verzilvertraject zoals dat binnen Proef op de som wordt doorgezet. Het Melkveefonds is een gezamenlijk fonds vanuit LTO Nederland en Wageningen UR. De uitvoering is in handen van Wageningen UR, LTO Noord en Projecten LTO Noord. In het project wordt samengewerkt met omgevingsdiensten, provincies, RVO en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. Het project Borgen Bea loopt tot medio 2017.