Projectopzet

//Projectopzet
Projectopzet2019-02-04T10:43:07+01:00

Projectopzet

Het doel van Proeftuin Natura 2000 is het behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief en de realisatie van Natura 2000 doelstellingen in de provincie Overijssel, met voor heel Nederland inspirerende innovaties. De Proeftuin Natura 2000 zorgt voor technische en organisatorische innovatie bij de implementatie van het Natura 2000 en emissiebeleid. De Proeftuin Natura 2000 wil dit realiseren door:

  • Het ontwikkelen van technieken en maatregelen die ammoniakemissie en -depositie van veehouderijbedrijven verminderen.
  • Kennisuitwisseling tussen veehouders, zodat technieken en maatregelen breder bekend en toegepast worden.
  • De innovatie-katalysator, waarbij door intensieve samenwerking tussen praktijk, onderzoek en overheid perspectiefvolle maatregelen ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden (aspecten als monitoring, borging en handhaving komen hier aan de orde). Een belangrijk onderdeel hierin is het verzilvertraject.

Hierdoor draagt de Proeftuin bij aan:

  • Het versnellen van de toepassing van emissiereducerende technieken op veehouderijbedrijven en hiermee aan de versnelling van de reductie van ammoniakdepositie.
  • Het versterken van het economische ontwikkelingsperspectief van duurzame veehouderijbedrijven in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden via concrete, praktische maatregelen op bedrijfs- en gebiedsniveau.

De Proeftuin Natura 2000 wordt uitgevoerd in drie werkpakketten. Om de projectdoelen te realiseren is intensieve samenwerking tussen onderzoek, overheid en bedrijfsleven van belang.

Provincie Overijssel, Ministerie van Economische Zaken, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel maken het project financieel mogelijk. LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord verzorgen de uitvoering.

http://www.proeftuinnatura2000.nl/wp-content/uploads/2015/10/afbeelding_1.jpg