“Voeding biedt nog mogelijkheden”

//“Voeding biedt nog mogelijkheden”

“Voeding biedt nog mogelijkheden”

Veengrond is een lastige grondsoort om eenvoudig ammoniakemissie te verminderen, bevestigt Wageningen UR-onderzoeker Michel de Haan. “De mesttoediening is niet via injectie of zodebemesting uitvoerbaar en gras(kuil) is het enige ruwvoer. Toch is via gerichte voeding, bemesting en management ook hier een reductie van de ammoniakemissie te realiseren.”

Zo noemt De Haan een ureumgetal in de melk van 28 en 34 behoorlijk hoog. “Dit is een indicatie dat veel stikstof onbenut is en kan emitteren. Een flink aantal bedrijven in het westelijk veenweidegebied, in dezelfde situatie als Van Dalfsen, laten lagere ureumgetallen zien. Voorbeelden heeft hij uit het project Koeien en Kansen, waar twee veenweidebedrijven meedraaien. “In 2012 scoorden deze een ureumgetal van 18 en 20. Dus er zijn voor Van Dalfsen zeker mogelijkheden om de ammoniakemissie via voeding te verlagen.” De Haan noemt stikstofarmer krachtvoer of stikstofarme bijproducten, bijvoorbeeld perspulp als opties. “Zeker in de zomerperiode kan zetmeelbrok een mooie aanvulling zijn bij het eiwitrijke gras.”

Ook bij de bemesting en voederwinning lijken er nog wel mogelijkheden te zijn om de kwaliteit van de graskuil te optimaliseren. “Het oogsttijdstip en de stikstofgift hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit van het ruwvoer. Hoewel het met ‘ons weer’ niet altijd goed te sturen is, liggen er nog wel mogelijkheden.” In het najaar gaat de Proeftuin meer informatie uit het westelijke veenweidegebied naar Overijssel halen.

Michel de Haan, onderzoeker
Wageningen UR Livestock Research

2015-10-30T12:21:10+01:00