Proefvelden mestaanwending en kansen ruw eiwitverlaging

//Proefvelden mestaanwending en kansen ruw eiwitverlaging

Proefvelden mestaanwending en kansen ruw eiwitverlaging

De komende maanden ligt de focus van de zes melkveehouders in de pilotgroep van Proeftuin Natura 2000 Overijssel voornamelijk op mest-aanwending en rantsoen. Daar is voor hen, naast de maatregelen die ze de afgelopen twee jaar al hebben genomen, de meeste winst te behalen. Een aantal beoogde maatregelen vragen echter om meer onderzoek en ervaring. Daarom vervullen de pilotveehouders, met ondersteuning van de Proeftuin, een actieve rol in het praktijkrijp maken van deze maatregelen. Bijvoorbeeld door het inrichten van proefvelden voor het aanwenden van mest verdund
met water.

De Proeftuin zet veel energie op mestaanwending in 2014. Bij de pilotveehouders Ewald Stamsnieder, Henk van Dijk en Jan Hemstede is het de bedoeling om deze zomer proeven te doen met het uitrijden van verdunde mest. Ze hebben daarbij alle drie een ander vertrekpunt. Stamsnieder gaat de mest al in de kelder verdunnen met water. Hemstede zoekt juist een andere bron om de mest te verdunnen, bijvoorbeeld met slootwater. Bij Van Dijk ligt de nadruk van de proef op de hoeveelheid aangebrachte, verdunde mest in relatie tot de opbrengst. Daar wordt dus heel precies gemeten hoeveel mest er op het land is gebracht. Het is de bedoeling dat de pilotveehouders opgedane kennis en ervaringen delen tijdens twee demodagen.

Kansen in rantsoen
Aanpassingen in het rantsoen heeft al sinds de start van de Proeftuin de aandacht van de pilotveehouders. Minder eiwitrijk krachtvoer, stro en brok voor droge koeien, natuurgras voor jongvee: het zijn enkele van de maatregelen die de melkveehouders in de praktijk uitproberen. Toch zien ze nog steeds mogelijkheden om het ruw eiwit in het rantsoen te verlagen. De samenstelling van het rantsoen is van verschillende factoren afhankelijk. Dat maakt het voor ondernemers steeds weer een uitdaging om het vee een zo optimaal rantsoen aan te bieden, met het oog op een goede productie én vermindering van ammoniakemissie.

Samen sparren
De pilotveehouders hebben samen met de Proeftuin hun koers voor 2014 grotendeels bepaald. Hierbij vinden de ondernemers het belangrijk om ervaringen over de toepassing van maatregelen met elkaar te delen en onderling te sparren over kansen voor ammoniakreductie. Daarom komen de zes melkveehouders eind mei een dag bij elkaar op het bedrijf van Erik Wessels. Ze gaan onder andere de bedrijven en cijfers met elkaar vergelijken en werpen samen een blik op de toekomst.

2015-10-30T10:26:21+01:00