Proeftuin op praktijkbijeenkomst stikstofdepositie

//Proeftuin op praktijkbijeenkomst stikstofdepositie

Proeftuin op praktijkbijeenkomst stikstofdepositie

De Proeftuin was donderdag 31 oktober te gast bij de praktijkbijeenkomst stikstofdepositie in Oenkerk. Op uitnodiging van organisatoren Witteveen + Bos en Rho-adviseurs verzorgde Gerard Migchels van de Proeftuin een presentatie over de reductie van ammoniakemissie en –depositie op bedrijfsniveau. Met voornamelijk gemeenteambtenaren en vergunningverleners als doelgroep kreeg ook het verzilvertraject van de Proeftuin veel aandacht.

De bijeenkomst was georganiseerd om organisaties die zich bezig houden met Ruimte en Ontwikkeling handvatten te bieden. “Zij stoeien vanwege het uitblijven van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) met de wettelijke kaders rond nieuwe bestemmingsplannen en de MilieuEffectRapportage”, vertelt Migchels. “Ik heb uitgelegd dat we als Proeftuin reductiemaatregelen ontwikkelen die ondernemers kunnen gebruiken in de praktijk. Die maatregelen werken we zo uit dat ze toe te passen zijn bij elk type beleid dat in de toekomst gaat ontstaan. Dus zowel bij generiek beleid, met lichte vormen van borging en handhaving, als bedrijfsspecifiek beleid waar zwaardere eisen aan borging en handhaving worden gesteld.”

Toestaan in stikstofkader
De deelnemers aan de praktijkbijeenkomst waren erg geïnteresseerd in het verzilvertraject, dat de Proeftuin samen met de Provincie Overijssel doorloopt. Inmiddels kunnen Overijsselse ondernemers vier reductiemaatregelen uit het verzilvertraject gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning. “Ik kreeg de vraag of deze maatregelen ook in te zetten zijn binnen andere provincies”, geeft Migchels aan. “Dit kan wel, maar dan moet de desbetreffende provincie dat wel toestaan in haar stikstofkader.”

Mede naar aanleiding van de presentatie van de Proeftuin ontstond een levendige discussie over borging en handhaving. Een onderwerp dat deel uit maakt van de complexiteit van de Proeftuin. Dat hoorde Migchels dan ook vaak terug die middag. “Ze vonden de Proeftuin allemaal een erg spannend en uitdagend project.”

2015-10-30T12:08:02+01:00