Mest met water oplossing voor overschrijding emissieplafond?

//Mest met water oplossing voor overschrijding emissieplafond?

Mest met water oplossing voor overschrijding emissieplafond?

Uit de voorlopige cijfers van de emissieregistratie van het RIVM blijkt dat de ammoniakemissie uit de landbouw in 2014 met 5 kiloton is gestegen ten opzichte van 2013. Wat had de emissie in 2014 kunnen zijn als veel melkveehouders een mix van maatregelen uit de Proeftuin hadden toegepast?

De emissietoename komt voornamelijk door groei van de melkveestapel en het hoge mineralengehalte van ruwvoer. Het RIVM schat de totale ammoniakemissie van de Nederlandse economie op 138,1 kiloton in 2014.
Daarmee overschrijdt Nederland het nationale emissieplafond van 128 kiloton.

Effecten maatregelen op ammoniakemissie
De Proeftuin heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om de ammoniakemissie te reduceren. Denk hierbij aan voer- en managementmaatregelen zoals het verlagen van het ruweiwitgehalte van het rantsoen op veestapelniveau, minder jongvee en het verhogen van de melkproductie per koe. Maar ook maatregelen met het verdunnen van mest met water bieden perspectief. Bijvoorbeeld het sproeien van de loopvloeren, het verdunnen van mest in de kelder en het verdunnen van de mest in de kelder en het verdund uitrijden van de mest. De toepassing van de maatregelen ‘mest en water’ kan voor een korte periode in de zomer (3 maanden), tijdens de weideperiode (6 maanden) of jaarrond. Onderstaande tabel toont de effecten van een x-aantal maanden water toevoegen. Door een gemiddelde reductiepercentage van 12,5 procent voor voer- en managementmaatregelen te hanteren is een totale reductie op bedrijfsniveau te berekenen.

tabel1.1

Effecten maatregelen op sectorniveau
De ammoniakreductie op bedrijfsniveau is ook om te rekenen naar effecten in reductie van kilotonnen ammoniakemissie op sectorniveau. In Nederland zijn er in totaal 1,6 miljoen melkkoeien die ruwweg 37,5 kiloton ammoniak uitstoten (op basis LEI-gegevens 2013 gecorrigeerd met 25 procent emissie via jongvee).

In tabel 2 is berekend wat het effect in kilotonnen is wanneer het totale pakket aan maatregelen uit tabel 1 wordt toegepast (inclusief voer- en managementmaatregelen dus). Hieruit blijkt dat er meerdere mogelijkheden zijn om minimaal 5 kiloton ammoniakemissie op bedrijfsniveau te reduceren. Bijvoorbeeld bij het toepassen van het pakket van maatregelen op 40 procent van de koeien in Nederland gedurende 6 maanden. Dan is het effect op sectorniveau 5,2 kiloton ammoniakreductie.

tabel1.2

Gerard Migchels, Wageningen UR

Vind hier de nationale emissiecijfers sinds 1990.

2019-02-04T10:43:26+01:00