Aanzuren mest bij uitrijden: sterke ammoniakreductie

//Aanzuren mest bij uitrijden: sterke ammoniakreductie

Aanzuren mest bij uitrijden: sterke ammoniakreductie

Binnenkort start Proeftuin Natura 2000 Overijssel in samenwerking met Schuitemaker een onderzoek naar het aanzuren van drijfmest bij aanwenden. “Uit Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgegevens blijkt dat daarbij een sterke emissiereductie mogelijk is”, vertelt Jan Huijsmans, onderzoeker Wageningen UR. “Wat de mogelijkheden en effecten van het aanzuren onder Nederlandse omstandigheden zijn bij gebruikmaking van de sleepvoet en zodebemester, vergt nog nader onderzoek.”

“Bij het aanwenden van mest komt ammoniak vrij. Door het toevoegen van zuur aan mest is de pH-waarde te verlagen. De vorming van ammoniak wordt daardoor beperkt en dat zorgt voor een sterke emissiereductie, ” legt Huijsmans kort en bondig uit. “Dit principe is op meerdere plekken in en buiten de stal toe te passen.”

Sleepvoet op kleigrond
Het onderzoek van de Proeftuin start met een sleepvoet op grasland op kleigrond. Tijdens het aanwenden wordt zwavelzuur aan de mest toegediend om een bepaalde, vooraf ingestelde, pH-waarde te bereiken. “De pH-waarde bepaalt de mate van emissie. In het onderzoek doen we metingen met twee pH-waarden, die we vergelijken met niet-aangezuurde mest”, geeft Huijsmans aan.

Positief effect op gewasopbrengst
“Naast de effecten op de ammoniakreductie monitoren we ook de gewasopbrengst en samenstelling van vers gras en ruwvoer. Wanneer minder stikstof in de vorm van ammoniak uit de mest vervluchtigt, moet er meer stikstof beschikbaar blijven voor het gewas,” legt Huijsmans uit. “We verwachten dat de extra stikstof een positief effect heeft op de drogestofopbrengst en het eiwitgehalte. Daarnaast zorgt het aanzuren met zwavelzuur voor een extra bemesting met zwavel. Dit kan een positief effect hebben op de eiwitkwaliteit en -benutbaarheid.”

Kansrijke maatregel
“Het aanzuren van mest bij het uitrijden lijkt, gezien de ervaringen in het buitenland, een kansrijke maatregel voor verdere ammoniakreductie voor Nederlandse agrarisch ondernemers”, aldus Huijsmans. Het vergt de komende jaren nog wel de nodige onderbouwing. Meerdere metingen op verschillende grondsoorten, met verschillende aanwendmethoden en over meerdere seizoenen dragen daar aan bij. Naar verwachting zijn de eerste tussentijdse resultaten van het praktijkonderzoek met sleepvoet op kleigrond in de tweede helft van dit jaar bekend.

2015-10-30T10:54:26+01:00