Emissie vermindert, maar hoe zit het met de depositie?

/Emissie vermindert, maar hoe zit het met de depositie?
Emissie vermindert, maar hoe zit het met de depositie?2019-02-04T10:42:53+01:00

Emissie vermindert, maar hoe zit het met de depositie?

Erik WesselsAls pilotveehouder werkt Erik Wessels aan de vermindering van ammoniakemissie en -depositie. Met een gemeentelijke milieuvergunning van 2007 en een melding aan de provincie leek alles op orde voor deze melkveehouder uit Rijssen om te groeien naar 200 koeien en 136 stuks jongvee.

Erik ligt met zijn bedrijf op 350 meter vanaf natuurgebied De Borkeld en daardoor heeft hij nu een NB-vergunning nodig. De pilotveehouder is daarom naarstig op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie op zijn bedrijf te verminderen. “We doen ons uiterste best om dingen uit te proberen.” Zo is hij betrokken bij de uitwerking van ureaseremmer als maatregel en daarover is hij heel enthousiast. “Het lijkt eenvoudig toe te passen en geschikt voor bestaande stallen. Door de ureaseremmer blijft de stikstof in de mest en dat past goed in het kringloopdenken in de melkveehouderij.”

Mest aanzuren
Erik kwam erachter dat niet alleen in de stal een reductie te halen valt, maar ook bij het uitrijden van mest. “Wanneer je zoals bij ons vrij dicht met je percelen bij een natuurgebied ligt, heeft dat meer consequenties voor de stikstofdepositie op dat gebied dan wanneer je er met je stal verder af zit.” Tijdens een Proeftuin-bijeenkomst met AERIUS in 2012 werd duidelijk dat ook de ammoniakemissie van het grasland effect heeft op de depositie in de omgeving.

De melkveehouder heeft daarom ideeën opgedaan voor het verder verminderen van de emissie bij mestaanwending. “In Denemarken is een systeem van mest aanzuren tijdens het uitrijden ontwikkeld. De mest wordt dan net voor het inbrengen in de grond aangezuurd. Daardoor daalt de pH en vervluchtigd de ammoniak niet. Ook voor sleepvoetbemesters is dit een interessante optie.” Dit sluit goed aan bij de agenda van de Proeftuin, die het komende seizoen wil gebruiken om het systeem onder Nederlandse omstandigheden te testen.

Het verschil tussen emissie en depositie
De ammoniak die vrijkomt uit een stal met dieren of bij het uitrijden van mest wordt emissie genoemd, oftewel de uitstoot van ammoniak. De manier waarop de uitstoot zich verspreidt, hangt af van weersomstandigheden en omgevingsfactoren. Er treedt altijd verdunning en verspreiding op. Depositie wil zeggen dat luchtverontreinigende stoffen als neerslag of afzetting op bodem, water, planten, dieren of gebouwen neerslaat.