Verzilvertraject: verwachte maatregelen

//Verzilvertraject: verwachte maatregelen

Verzilvertraject: verwachte maatregelen

Afgelopen november heeft de Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel weer een aantal factsheets van ammoniakreducerende maatregelen behandeld en haar advies hierover uitgebracht aan de Provincie. Dit is een belangrijke stap om te komen tot verzilverde maatregelen die veehouders kunnen gebruiken bij hun vergunningaanvraag. Twee maatregelen zijn positief beoordeeld door de Commissie van Deskundigen en vervolgen hun weg in het traject: schuine plaat in mestkanaal varkensstallen
en sproeien van vloeren in melkveestallen.

De volgende halte van de twee beoordeelde maatregelen is de afdeling vergunningverlening en handhaving. Als zij instemt met de maatregelen, dan zijn ze te gebruiken voor vergunningverlening. Een korte uitleg van de maatregelen:

1. Schuine plaat in mestkanaal varkensstallen – Het oppervlakte waarover de mest is verspreid, is bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie. Hoe groter het emitterend oppervlak, hoe meer ammoniakemissie. Met het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal is de mestoppervlakte te verkleinen. In onderstaande tabel staat vermeld welke huisvestingssystemen in aanmerking komen. De systemen in de Rav zijn met een rioleringssysteem. De Proeftuin heeft mogelijk gemaakt dat ze ook zonder rioleringssysteem worden geaccepteerd, waardoor deze maatregel ook een optie is voor oude stallen.

2. Sproeien loopvloeren voor melkvee – Door de vloer voor of na het mestschuiven te besproeien met water worden urine en mest sneller afgevoerd. Daardoor vindt een vermindering van de vloeremissie plaats. Bij 10 liter water per m2 per dag is een emissiereductie van 15 procent te realiseren bij zowel gesloten als open vloeren.

Opnieuw kijken naar borging en handhaving
Er is ook een aantal maatregelen waar de Commissie van Deskundigen een positief advies over heeft gegeven, maar die door de afdeling vergunningverlening en handhaving niet is goedgekeurd. Het gaat om de maatregelen ‘rubberen sleufvloer’ voor een melkveestal en ‘verdunnen van mest met water in de kelder’ voor melkvee- en varkensstallen. Hieronder een uitleg van de maatregelen en waar deze volgens de afdeling vergunningverlening en handhaving aanvullend aandacht vragen voordat ze handhavingstechnisch zijn goed te keuren.

1. Rubberen sleufvloer – Een sleufvloer is een vlakke, dichte vloer met groeven (sleuven) in de lengte. De urine loopt deze sleuven in en wordt vervolgens via openingen afgevoerd naar de kelder. Over de vloer loopt een zogenaamde vingerschuif, die de vaste mest van de vloer en vanuit de sleuven naar een verzamelpunt in de stal brengt.

De afdeling vergunningverlening en handhaving heeft met name vragen over de toegepaste rubber. Om wat voor rubber gaat het en wat is de dikte? Hoe wordt de voorwaarde precies ingevuld dat er rubber gebruikt wordt met een lage ureaseactiviteit. Op een later tijdstip wordt hier verder naar gekeken.

2. Verdunnen met water van mest in de kelder (melkvee en varkens) – Door de mest in de kelder te verdunnen met water daalt de ammoniumconcentratie en daarmee de ammoniakemissie. Hoe meer verdunning, hoe minder de emissie. In theorie is deze relatie recht evenredig, wat betekent dat bij een halvering van de concentratie de ammoniakemissie ook halveert.

De afdeling vergunningverlening en handhaving heeft praktische handhavingsvragen bij deze maatregel: Het plaatsen van een watermeter garandeert nog niet dat dit water wordt gebruikt voor verdunnen. En hoe gaat het wanneer de kelder gedeeltelijk wordt leeggemaakt? De Proeftuin is verder gaan zoeken naar manieren om mest verdunnen met water te kunnen borgen en heeft een aantal mogelijke borgingsoplossingen gevonden. Deskundigen, handhavers en veehouders praten hier over door tijdens een workshop komend voorjaar.

2019-02-04T10:43:28+01:00