Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

//Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

Veldonderzoek voor behoud sleepvoetbemester

Om de sleepvoetbemester na 2017 te kunnen behouden voor het toedienen van mest op veen- en kleigrond loopt er momenteel een veldonderzoek. Onderzocht wordt in welke mate mest minimaal verdund moet worden met water om een effectieve emissiereductie te bereiken. Inzet is dat de uitkomsten geschikt zijn om een definitieve emissiefactor te kunnen vaststellen voor deze verbeterde sleepvoet.

De sleepvoetbemester is vanaf 1 januari 2017 verboden als methode van mesttoediening. Om deze techniek voor de landbouwsector te behouden, moet de sleepvoetbemester aangepast worden. En wel op een wijze dat de ammoniakemissie wordt gereduceerd en de aanpassing tegelijkertijd werkbaar en betaalbaar blijft. Voor veen- en kleigrond is het alternatief, namelijk mest in de grond brengen, meestal geen goede optie.

Grootste slagingskans

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het uitrijden van mest verdund met water de grootste slagingskans heeft. In eerder onderzoek werd reeds bevestigd dat de verhoudingen water en mest van 1:1 en 1:2 de ammoniakemissie effectief terugdringen. Bij de emissiemetingen van dit seizoen wordt een verhouding van 25 procent water en 75 procent mest onderzocht. Een verdunning die in de praktijk vaak al wordt toegepast bij het gebruik van slangenaanvoersystemen. Daarbij wordt er een onderlinge vergelijking gemaakt met het toedienen met onbehandelde mest.

Weer- en bodemomstandigheden

Om verschillende weers- en bodemomstandigheden mee te kunnen nemen, vinden de vergelijkende emissiemetingen op verschillende tijdstippen gedurende het seizoen plaats. Naast het emissieonderzoek wordt in de veldproeven het effect van het verdunnen op de gewasopbrengst en benutting onderzocht.

Borging

Tegelijkertijd wordt het onderzoek gebruikt om de maatregel ‘verdunnen met water bij mest aanwenden’ controleerbaar en handhaafbaar te krijgen. Oftewel, dat de aanpassing straks geborgd is. Zodat een ondernemer – agrariër, loonwerker – deze techniek ook daadwerkelijk mag toepassen en de uitkomsten geschikt zijn om mee te kunnen laten tellen bij de berekeningen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Nationaal Emissie (NEC) plafond en in Aerius.

Het onderzoek naar het behoud van de sleepvoetbemester valt als project onder Proeftuin Natura 2000. Dit project wordt getrokken door Projecten LTO Noord, Wageningen UR en LTO Noord. De financiering komt van ZuivelNL, Melkveefonds, LTO Noord Fondsen en de Stichting ter Bevordering Duurzame Agrisector.

2016-06-08T13:14:21+02:00