Top 5 winstpakkers

//Top 5 winstpakkers

Top 5 winstpakkers

Met welke maatregelen kunt u de ammoniakemissie op uw bedrijf verminderen én besparen op de kosten? Na analyse van de Bedrijfsontwikkelplannen van de pilotveehouders stelde Proeftuin Natura 2000 Overijssel een Top 5 samen met winstpakkers voor de melkveehouderij.

Top 5
1. Minder jongvee aanhouden
2. Meer mais in rantsoen
3. Meer beweiden
4. Lager ruw eiwitgehalte in krachtvoer
5. Mest verdunnen bij aanwending

Minder jongvee
Jongvee produceert geen melk, maar zorgt wel voor meer mest. Zo stijgt de ammoniakemissie per kg melk. Een daling van 1 stuks jongvee per 10 koeien leverde Rudie Freriks een reductie van 2 procent op. Aan de kostenkant zorgde deze maatregel voor een winst van ruim € 0,52 per 100 kg melk. De melkopbrengsten stegen door het aanhouden van oudere koeien en de kosten voor mestafvoer daalden.

Meer mais in rantsoen
Meer snijmaïs in het rantsoen, als vervanger van eiwitrijk voer zoals gras(kuil) en krachtvoer, leidt tot een lagere stikstofuitscheiding en dus minder ammoniakemissie. De berekening van het telen van meer mais laat een reductie van 6 procent zien en bij de aankoop van meer mais 2 procent. Daarnaast kan deze maatregel voor een besparing van € 0,34 tot € 0,44 per 100 kg melk zorgen.

Meer beweiden
Bij beweiden vermengen mest en urine nauwelijks en dat beperkt de ammoniakemissie. Bovendien zit er minder mest in de put en daalt de emissie in de stal en tijdens het uitrijden. Door de opname van vers gras dalen onder andere de krachtvoerkosten en is minder voederwinning nodig. Bij Jan Hemstede leverde 2 uur meer weiden per dag een emissiereductie van 2 procent op. Als hij hierdoor ook extra grasopname realiseert, kan dit € 0,31 per 100 kg melk opleveren. De Proeftuin werkt aan de maatregel “extra weidegang”. Bij 12 uur weidegang per dag bij 125 weidedagen zijn bijvoorbeeld emissiereducties van 15 procent mogelijk.

Lager ruw eiwitgehalte in krachtvoer
Sturen op het ruw eiwitgehalte in krachtvoer is een manier om het totale aandeel ruw eiwit in het rantsoen te verlagen. Daarmee is een overmaat aan stikstof te voorkomen en dus de vorming van ammoniak. Daar komt bij dat eiwitarm krachtvoer goedkoper is dan eiwitrijk krachtvoer. Ook is minder mestafvoer nodig. Bij Jan Hemstede zorgde deze maatregel voor een emissiereductie van 7 procent en een kostenbesparing van € 0,26 per 100 kg melk.

Mest verdunnen bij aanwending
Door mest te verdunnen met water daalt de ammoniumconcentratie in de mest en daarmee de vorming van ammoniakemissie. Henk van Dijk bracht verdunde mest op het land met een sleepslang en behaalde een ammoniakreductie van 15 procent. Het gewas neemt daarnaast de verdunde mest beter op en dat zorgt voor een hogere gewasopbrengst. Dit is goed af te wegen tegen de hogere loonwerkkosten voor het uitrijden.

Meer informatie
De Top 5 bestaat voornamelijk uit voer- en managementmaatregelen, juist omdat met relatief weinig investeringen goede resultaten te behalen zijn. Daarmee scoren ze goed! In dit schema vindt u de maatregelen terug, inclusief een uitleg over de winst en/of kosten van de maatregel. Daarbij is het goed om te weten dat de maatregelen in het schema qua ammoniakreductie en kosten zijn doorgerekend voor één of meerdere pilotveehouders.

2015-10-23T11:22:27+02:00