Reductie bij mestaanwending

//Reductie bij mestaanwending

Reductie bij mestaanwending

De Proeftuin kijkt nadrukkelijk naar effectieve reductiemaatregelen die passen binnen de bedrijfsvoering. Eén van de sporen die de Proeftuin volgt is mestaanwending. Met diverse experts zijn de opties bekeken en het potentieel van de maatregelen op het gebied van mestaanwending lijkt goed. Reducties tot 40-50% zijn in theorie mogelijk. Daarom ligt de focus van de Proeftuin in 2013 onder andere op het aanwenden van mest.

Een inventarisatie naar mogelijke maatregelen voor mestaanwending is grotendeels afgerond. Daarbij heeft de Proeftuin ook gekeken naar de werkelijke stand van zaken: wat ligt er aan literatuur, welke partijen zijn waarmee bezig en wat moet er nog gebeuren. Met die kennis beslist de Proeftuin in
maart welke maatregelen het daadwerkelijk op gaat pakken. Bij de uitvoering zoekt de Proeftuin de samenwerking met andere partijen. Denk hierbij aan bedrijven actief in het loonwerk of partijen die betrokken zijn bij toevoegmiddelen aan mest. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
wordt gevraagd mee te denken: borgen en handhaven is immers onderdeel van een goede maatregel. De nieuwe maatregelen rond mestaanwending van de Proeftuin betreffen hoogstwaarschijnlijk (technische) aanpassingen op bestaande technieken en het gebruik van toevoegmiddelen bij het
aanwenden. Denk bijvoorbeeld aan het nauwkeuriger aanwenden van mest of een zetmeellaagje als afsluitende laag op de mest, direct na het toedienen. Tijdens het traject houden de Proeftuin en Kenniscentrum Veenweidegebied Zegveld elkaar geïnformeerd. In Zegveld vindt ook onderzoek
plaats naar mestaanwending.

Vanuit de pilotgroep is enthousiast gereageerd op het onderwerp. De ondernemers verwachten dat hier veel winst te behalen is en willen graag een actieve rol bij het
praktijkrijp maken van de betreffende maatregelen, bijvoorbeeld door het toepassen van een maatregel op het eigen bedrijf. In nieuwe trajecten kunnen ook andere ondernemers uit Overijssel meedoen en –denken.

2015-10-30T14:25:39+01:00