Proeftuin zet in op ontwikkeling extra weidegang

//Proeftuin zet in op ontwikkeling extra weidegang

Proeftuin zet in op ontwikkeling extra weidegang

Extra weidegang is een perspectiefvolle maatregel voor melkveehouders die zoeken naar praktische en kosteneffectieve manieren om de ammoniak-emissie te verminderen. In een eerste verkenning van de Proeftuin blijkt een reductie tot wel 15% mogelijk. Reden voor de Proeftuin om extra energie te gaan zetten op deze maatregel. Belangrijke aspecten in de ontwikkeling van de maatregel zijn de daadwerkelijke emissiereductie en de borging en handhaving.

Dat met de maatregel ‘extra weidegang’ ook extra emissiereductie te behalen is, kwam voor het eerst naar voren bij een verkenning bij pilotveehouder Rudie Freriks. Daar constateerde de Proeftuin een forse ammoniakreductie van 15%. In de weide vindt minder vermenging van urine en mest plaats dan bij opstallen. Daardoor breekt ureum in de urine minder snel af tot ammoniak. De ammoniakemissie uit stal en opslag daalt, en ook wat betreft het aanwenden van mest vindt een flinke reductie plaats. Er is immers minder mest uit te rijden.

Berekeningen
De Proeftuin heeft naar aanleiding van de verkenning modelberekeningen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ondernemers een ammoniakreductie van 2.7 tot 3.3 gram kunnen realiseren bij elke extra uur weidegang dat ze inzetten. Bij weidemelk moet de koe tenminste 120 dagen en 6 uur per dag (=720 uur) buiten lopen. 100 uur extra weidegang bovenop deze 720 uur leidt dan tot 300 gram minder ammoniakemissie per koe per jaar. De Proeftuin werkt op dit moment aan een betere onderbouwing van relatie ‘uren weidegang’ en ammoniakreductie. Zo voert het project onder andere een gevoeligheidsanalyse uit: wat is de invloed van de hoogte van de melkproductie, de intensiteit van het bedrijf, grondsoort, etc.

Borging en handhaving
Naast een cijfermatige onderbouwing kijkt de Proeftuin ook naar de borging en handhaving van de maatregel. Hoe kunnen ondernemers aantonen dat de extra weidegang ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Een vraagstuk dat de sector bezighoudt, en waar de Proeftuin een passend antwoord op wil vinden. Er worden verschillende oplossingsrichtingen onder de loep genomen.

2015-10-30T10:27:20+01:00