Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar

//Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar

Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar

Rapport websiteHet afgelopen jaar heeft de Proeftuin onderzoek gedaan naar het effect van extra weidegang op de ammoniakemissie en de wijze waarop extra weidegang te borgen is. De wetenschappelijke rapporten over deze twee onderzoekstrajecten zijn nu online beschikbaar. Ook de uitkomsten van de onderzoeken naar het aanzuren van mest bij aanwending en het anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden, zijn gebundeld in rapporten.

Minder ammoniakemissie door weidegang
Extra weidegang leidt tot minder ammoniakemissie. Maar hoeveel? De Proeftuin heeft dit voor een modelbedrijf doorgerekend. In de berekeningen was de minimale weidegang 720 uur (6 uur/dag x 120 dagen) en de maximale weidegang 3.600 uur (20 uur/dag x 180 dagen). De totale vermindering van de bedrijfsemissie is omgerekend naar een emissievermindering per extra uur weidegang van één koe. Dat bleek 3,3 gram ammoniak te zijn. Ook op het arbeidsinkomen heeft extra weidegang een positief effect, tot € 1,- stijging per 100 kg melk. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Rapport ‘Ammoniakemissie en weidegang melkvee’

Borging extra weidegang
Binnen de Proeftuin is ook gekeken naar de mogelijkheden om de mate van weidegang betrouwbaar te borgen. Dit is nodig om ‘extra weidegang’ als ammoniakreducerende maatregel op te kunnen nemen in de vergunningverlening. Aan de hand van een aantal fysieke inrichtingskenmerken, zoals de grootte van de huiskavel en kavelinrichting van een melkveebedrijf, is aannemelijk te maken dat koeien weidegang krijgen. Om het aantal uur dat de koeien in de wei staan te kunnen borgen, is echter meer nodig. De Proeftuin heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijke technieken om ook het aantal uur vast te stellen. De uitkomsten vindt u in het wetenschappelijke rapport.

Rapport ‘Borging uren weidegang van melkvee’

Toedieningen van aangezuurde mest met sleepvoetenmachine op grasland
In 2014 voerde de Proeftuin metingen uit naar het aanzuren van mest bij aanwending met een sleepvoetenmachine op kleibodem. De emissiereductie bij het aanzuren van mest met 4 liter zwavelzuur per m³ mest bleek maximaal 30 procent te zijn bij een pH-waarde van circa 6: een lagere emissiereductie dan vooraf verwacht. Vanwege de milieubelasting mag daarnaast maar één op de drie mestgiften per jaar aangezuurd worden. De emissiereductie van de maatregel ‘mest aanzuren’ daalt daarmee van 30 procent naar maximaal 10 procent. In het onderzoek is ook gekeken naar de grasopbrengst. Gras bemest met aangezuurde mest leverde in de snede na aanwenden 10 procent meer op dan gras bemest met onbehandelde mest. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Rapport “Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland”

Anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden
Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Kun je door rekening te houden met de weersomstandigheden de ammoniakemissie verminderen? De Proeftuin deed een eerste verkenning en presenteert de bevindingen het wetenschappelijke rapport.

Rapport “Anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden”

2019-02-04T10:43:26+01:00