Pilotveehouders ontdekken kansen via BEA-vergelijking

//Pilotveehouders ontdekken kansen via BEA-vergelijking

Pilotveehouders ontdekken kansen via BEA-vergelijking

Na de BEX zijn de melkveehouders uit de Proeftuin-pilotgroep ook aan de slag gegaan met de BEA, de Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak. Hun gemiddelde score ligt op 3,7 kilo ammoniak per 1000 kilo melk. “Er zijn genoeg verschillen tussen de melkveebedrijven, dus ook aanknopingspunten om de BEA te verbeteren”, vertelt Michel de Haan, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research.

Eigenlijk is de BEA een logisch vervolg op de berekening van de BEX, geeft De Haan aan. “Bij de BEX reken je uit wat de veestapel aan stikstof en fosfaat produceert en dat vergelijk je met de forfaitaire normen. Bij de BEA ga je nog een stapje verder. Je berekent de totale ammoniakemissie van het bedrijf.” Dat betekent dat ook factoren zoals de stal, de mestopslag en de manier van toedienen worden meegenomen in de berekening. “De informatie die nodig is voor de BEX kan je dan relatief makkelijk aanvullen.”

Lager dan het gemiddelde
De melkveehouders van de pilotgroep hebben de BEA berekend en komen over 2011 gemiddeld uit op 3,7 kilo ammoniak per 1000 kilo melk. “Dat is best een goede score”, weet De Haan met de gegevens van Nederland bij de hand. “In 2009 lag het gemiddelde in Nederland op circa 4,4 kilo. De veehouders die meedraaien in het Koeien&Kansen-project lagen in 2011 op 3,4 kilo.“ Verschillen waren er ook tussen de pilotbedrijven van de Proeftuin. Het percentage ruw eiwit in het rantsoen is volgens de WUR-onderzoeker een goede indicatie voor de BEA-resultaten. “Wanneer het ruw eiwit onder de 17% ligt, dan is de hoeveelheid stikstof die omgevormd kan worden tot ammoniak vaak ook laag.” Bedrijven die veel gras in het rantsoen hebben, scoren vaak ook hoger in de BEA, geeft De Haan aan. “En bedrijven die mest afvoeren realiseren een lagere BEA-score.”

Proeftuin werkt aan verfijning
De Haan geeft aan dat de berekening van de BEA nog onderhevig is aan verdere verbetering. “Mest met water verdunnen of aanzuren van de mest zou ook een vermindering van de ammoniakemissie geven. Via de Proeftuin werken we aan verdere verfijning van BEA zodat we dit soort aanvullende
maatregelen ook mee kunnen nemen in de berekening.”

Zelf BEA berekenen
Voor melkveehouders die zelf de BEA voor hun bedrijf willen berekenen is er via de website meer informatie beschikbaar: www.proeftuinnatura2000.nl/bea. Hier staat ook de link naar het rekenprogramma.

2015-10-30T14:58:19+01:00