Op de koffie bij de praktijkbedrijven

//Op de koffie bij de praktijkbedrijven

Op de koffie bij de praktijkbedrijven

Hoe pakken de deelnemers ammoniakreductie op hun bedrijf nu aan? Hoe helpen de instrumenten en maatregelen daarbij? Welke informatie missen ze? Alle praktijkbedrijven van project Proef op de Som zijn deze zomer bezocht door leden het projectteam om deze punten door te spreken. Uiteraard was er ook ruimte om naar de bedrijfsvoering zelf te kijken en de voortgang op het reduceren van de ammoniakemissie daarbij.

De bedrijfsbezoeken helpen het projectteam om scherper te krijgen waar aanvullend op ingezet moet worden om de gemiddelde melkveehouder bij ammoniakreductie te ondersteunen. Zo is de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen met instrumenten als de Navigator en de Ammoniak Actieplanner. Beide instrumenten zijn in ontwikkeling binnen het project.

Concreter maken
De Navigator laat tussentijdse resultaten zien van ammoniakreductie. Met de Ammoniak Actieplanner krijgen deelnemers inzicht in hun gekozen maatregelen en hoe ze daar in de loop van de tijd op ‘scoren’. Daarbij zijn tijdens de bedrijfsbezoeken de gekozen maatregelen – iedere deelnemer heeft een top drie gemaakt – besproken en veelal concreter gemaakt. Een maatregel als ‘minder jongvee’ is bijvoorbeeld vertaald naar aantallen zoals het aanhouden van 6 of 5,5 stuks jongvee.

Informatie zoeken
Daarnaast is er met de deelnemers gesproken over hun manier van informatie zoeken en hun voorkeuren waarop ze informatie tot zich nemen. Daarbij viel de diversiteit in antwoorden op. Terwijl de één graag filmpjes kijkt over ‘hoe je dingen moet doen’, slaat de ander filmpjes juist over ‘want die kosten mij teveel tijd’.
Ook zitten er grote verschillen in voorkeuren voor praktijkverhalen over ammoniakreductie of juist cijfers hierover. Duidelijk is verder dat bij de deelnemers, naast internet en vakbladen, studiegroepen en collega-boeren een grote bron van informatie zijn. De rol van de adviseur wordt hierbij verschillend ervaren, variërend van aangever van informatie of juist gebruikt voor een ‘second opinion’.
De deelnemers is tevens gevraagd hoe zij tegen e-learning aankijken, het aanbieden van lesstof via de digitale weg. Daar werd eveneens wisselend op gereageerd.

Kennis op maat
De verschillen in voorkeuren betekent dat de informatie en kennis over ammoniakreductie op verschillende manieren onder de aandacht moet worden gebracht bij de boeren. Want Proef op de Som wil na afloop voor de individuele veehouder kennis op maat klaar hebben liggen, zodat hij op zijn eigen bedrijf aan de slag kan met passende maatregelen en instrumenten voor het verminderen van ammoniakemissie.
Tijdens de bedrijfsbezoeken is de deelnemers eveneens gevraagd naar hun motivatie om aan de slag te gaan met ammoniakreductie. Daarbij werden het behalen van bedrijfsefficiëntie, economisch voordeel behalen en voorsorteren om mogelijke wetgeving het meeste genoemd. De focus op efficiëntievoordelen is volgens de deelnemers ook dé manier om collega-melkveehouders in beweging te krijgen.

Blikveld vergroten
Proef op de Som heeft tot nu toe naast de bedrijfsbezoeken drie bijeenkomsten voor de praktijkbedrijven gehouden. De deelnemers zijn tevreden over het verloop van het project. Ze horen veel nieuwe dingen en vinden het prettig dat deelnemers uit heel het land komen. ‘Dat vergroot je blikveld.’

2016-09-13T13:42:22+02:00