Meer water in kelder, minder ammoniakemissie

//Meer water in kelder, minder ammoniakemissie

Meer water in kelder, minder ammoniakemissie

Door de mest in de opslag te verdunnen met water daalt de ammoniumconcentratie en daarmee de ammoniakemissie. Wat een hele simpele manier is om de ammoniakemissie te reduceren, blijkt in praktijk nog niet veel toegepast. Het vraagt immers om extra opslagcapaciteit en zorgt voor extra kosten bij uitrijden. Wageningen UR-onderzoeker Hendrik Jan van Dooren denkt mee in alternatieve mogelijkheden.

Het principe van het verdunnen van mest voor het reduceren van de ammoniakemissie is al langer bekend, geeft Hendrik Jan aan. “Je vergroot het mestvolume met, zeg maar, een factor 2. Daarmee halveert de ammoniumconcentratie én de ammoniakemissie. Toch zijn er maar mondjesmaat bedrijven die dit toepassen en dat is wel begrijpelijk. De maatregel heeft consequenties voor opslag en toediening.” De onderzoeker geeft aan dat er echter wel tussenoplossingen denkbaar zijn. “Bijvoorbeeld door deze maatregel toe te passen in de zomer wanneer de koeien in de weide lopen. Dan is de opslagcapaciteit van de mestkelder geen belemmering.”

Vermindering op drie plaatsen
Op de RAV-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij) is het spoelen van de roosters met water opgenomen als maatregel. Hiermee vindt op maar liefst drie plaatsen een vermindering van de ammoniakemissie plaats: op de vloer, in de kelder en tijdens het uitrijden. “Het gaat hier wel om grotere hoeveelheden water. Het vernevelen van water op de vloer met bijvoorbeeld een mestrobot is niet voldoende.”

Kosten en opbrengsten
Voor één van de pilotveehouders is een berekening gemaakt wat het toevoegen van water aan mest kost en oplevert. Daaruit bleek dat het arbeidsinkomen met ongeveer € 2500,- daalt, voornamelijk door extra loonwerkkosten voor het uitrijden van meer mest. In deze berekening ging het om de toevoeging van 950 m3 water in drie maanden tijd. Aan de andere kant is de verwachting dat met het water de stikstof in de mest beter benut wordt. Zo kunnen ondernemers stikstof uit kunstmest besparen. “Dit zijn echter nog aannames.”

Simpel en snel
Waar in het verleden wel ervaringen mee zijn opgedaan, is het uitrijden van mest verdund met water. De ammoniakemissie vermindert en daarmee blijft de stikstofbron beschikbaar voor het gewas. Mogelijk is er zo ook een positief effect door een betere stikstofwerking op het gewas. Duidelijk is wel dat mest verdunnen met water een manier is om de ammoniakemissie te verminderen. “Het is een maatregel met perspectief die veehouders simpel en snel kunnen toepassen, mocht het nodig zijn.”

2015-10-30T11:43:13+01:00