Maatregel ‘ureaseremmer in de stal’ in de wacht

//Maatregel ‘ureaseremmer in de stal’ in de wacht

Maatregel ‘ureaseremmer in de stal’ in de wacht

Vanaf eind 2012 werkt Proeftuin Natura 2000 Overijssel aan de ontwikkeling van ureaseremmer als ammoniakreducerende maatregel in de stal. Het gebruik van een ureaseremmer in de stal lijkt vanuit de wetenschappelijke theorie een kansrijke oplossing om ammoniakemissie te reduceren. De Proeftuin voerde door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierde metingen uit op Dairy Campus. Deze eerste metingen, waarbij de ureaseremmer met een rugspuit op de roosters werd aangebracht, lieten emissiereducties tot 40 procent zien. Voor de Proeftuin reden om de volgende stap in het proces te zetten: het ontwikkelen van een systeem om de ureaseremmer toe te dienen. Borging en handhaving was hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Samen met een leverancier van ureaseremmers en een fabrikant voor stalinrichting zette de Proeftuin de eerste stappen om te komen tot een borgbaar toedieningssysteem. Tijdens diverse positieve ontwikkelsessies kwamen veel praktische vragen aan de oppervlakte, onder meer over de doorwerkingseffecten en formele (EU-)veiligheidsvereisten van het werken met dergelijke middelen in de stal. Helaas moesten de drie partijen concluderen dat aanvullend wetenschappelijk te onderbouwen onderzoek ten aanzien van de ureaseremmer, met specifiek gebruik in de stal, grootschaliger zou uitvallen dan verwacht. Ook had het ingrijpende gevolgen voor het beoogde tijdspad. In overleg met de Proeftuin hebben de partijen zich daarom teruggetrokken uit het traject. Dit betekent concreet dat de ureaseremmer als praktisch toepasbare maatregel in de wacht is gegaan.

Nieuwe kansen
Dat het traject binnen de Proeftuin tot stilstand is gekomen, neemt niet weg dat de Proeftuin ontwikkelingen op het gebied van ureaseremmer blijft volgen en wanneer mogelijk opnieuw een rol oppakt hierin. In Duitsland ligt nu een initiatief van de Universiteit Kiel. Zij hebben met een producent een meerjarig projectvoorstel ingediend bij de Duitse overheid voor verdere doorontwikkeling van een ureaseremmer met gebruik in de stal. In oktober/november krijgen zij te horen of ze dit project mogen uitvoeren. In het gunstigste geval wordt dan begin 2015 verder gewerkt aan de maatregel. Als het traject in Duitsland start, is de verwachting dat het onderzoek in Nederland gevolgd wordt.

Geen verspilde moeite
Ruim 1,5 jaar onderzoek naar de ureaseremmer heeft wel nieuwe inzichten opgeleverd. De specifieke werking van ureaseremmer in de stal is beter inzichtelijk gemaakt. Ook de inzet en de potentiële omvang van deze maatregel is bekeken, met toepassing bij een roostervloer. In overleg met diverse experts, onderzoekers en agrariërs is een lijst met wensen en eisen opgesteld. Wil deze maatregel succesvol worden dan is naast het kostenaspect ook het gebruiksgemak van belang, bijvoorbeeld de toepassing binnen bestaand management. Een doorkijk naar het stikstofbehoud in de mest in relatie tot graslandopbrengst stond nog op de programmering. Als belangrijkste leerpunt kwam naar voren dat het direct betrekken van kennis vanuit handhavingsperspectief goed uitwerkte. Het meedenken bij het aangeven van ontwerpeisen en het delen van praktijkervaringen met andere maatregelen bleek zeer efficiënt. De Proeftuin past deze werkwijze inmiddels ook bij andere trajecten binnen de Proeftuin toe.

Bron foto: Wageningen UR Livestock Research

2015-10-30T09:55:17+01:00