Leren van elkaar

//Leren van elkaar

Leren van elkaar

Ik ben er best trots op, dat onze provincie zoiets heeft als een Proeftuin Natura 2000 Overijssel. We lopen daarmee voorop. Het woord Proeftuin zegt het al een beetje: er mag geëxperimenteerd worden in deze tuin!

We hoeven er niet omheen te draaien: méér nog dan in andere provincies hebben we in Overijssel te maken met het probleem van de ammoniakemissie- en depositie. Aan de ene kant mogen we ons verheugen over onze fraaie natuur. Er zijn hier maar liefst 26 Natura 2000-gebieden aangewezen! Dat is prachtig. Maar die status brengt ook de nodige beperkingen met zich mee. Want ook de veehouderij is een belangrijke sector in onze provincie. En dat is óók onze trots. Die sector moet zich kunnen ontwikkelen. Een knelpunt daarbij is ammoniak.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben destijds – vooruitlopend op de Programmatische Aanpak Stikstof – het beleidskader stikstof vastgesteld. Er kwam geld voor ‘Stimuleringsbeleid Natura 2000’, bestemd voor het stimuleren van innovatie. Daar hebben we het niet bij gelaten. Samen met LTO Noord, Wageningen UR, het Productschap Zuivel en het ministerie van EL&I zijn we vorig jaar het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel gestart. Het mooie is: de Proeftuin draait niet alleen om het terugbrengen van stikstof, maar ook om kostenbesparing en uiteindelijk een betere concurrentiepositie voor onze agrariërs.

2015-10-30T17:00:42+01:00