Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

//Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft zes melkveehouders in de pilotgroep. Bij de start van de Proeftuin in 2011 lag de gemiddelde ammoniakemissie van de pilotbedrijven ongeveer 10% lager dan van het landelijk gemiddelde zoals de WUM (Werkgroep Uniformering bereidingswijze Mest- en  mineralencijfers) over 2011 rapporteerde. Een goede prestatie, die de pilotveehouders er niet van heeft weerhouden om de ammoniakemissie op hun bedrijf nog verder te willen verlagen. De ontwikkeling (groei) van bedrijven maakt dat de maatregelen niet altijd direct zichtbaar zijn in de cijfers.

Invloed bedrijfsontwikkeling 2012
De pilotveehouders hebben allemaal een bedrijfsgroei doorgemaakt van 2011 naar 2012. De belangrijkste structuurkengetallen 2012 van de veehouders zijn te vinden via www.proeftuinnatura2000.nl/bedrijfssituatie. Gemiddeld genomen produceerden de melkveebedrijven
in 2012 40.000 kg melk meer dan in 2011. De bedrijfsoppervlakte is gemiddeld met ruim 3 ha  toegenomen. Ook is het gemiddelde aantal koeien per bedrijf omhoog gegaan met 4. Net zoals het aantal stuks jongvee gemiddeld is gestegen.

Nauwkeurig weiden
Een andere factor die meespeelt in de hoogte van de emissie per bedrijf is dat alle melkveebedrijven in de pilotgroep hun koeien weiden. Zoals elders in deze nieuwsbrief aangegeven zorgt weidegang voor een lagere emissie van ammoniak dan het houden van de koeien op stal. Want, de faeces en urine komen in de wei vaak niet bij elkaar, zodat er geen ammoniakvorming plaatsvindt. Gemiddeld genomen zijn de bedrijven in 2012 net iets minder gaan weiden. Voor een aantal bedrijven van de pilotbedrijven is nauwkeurig weiden een speerpunt voor 2013. Een goede benutting van het eiwit in gras levert
economisch voordeel op en leidt tot een lagere ammoniakemissie.

2015-10-30T13:49:24+01:00