Hoogproductieve koe is meest efficiënt

//Hoogproductieve koe is meest efficiënt

Hoogproductieve koe is meest efficiënt

Melkveehouder Jan Hemstede heeft binnen de Proeftuin Natura 2000 Overijssel veel aandacht geschonken aan het optimaliseren van het voerrantsoen. Met de Ammoniak Navigator houdt hij de vinger aan de pols.

In 2009 verplaatste melkveehouder Jan Hemstede zijn bedrijf van Arriën naar een nieuwe locatie ten westen van Ommen. De ondernemer bouwde er een nieuwe stal die ruimte biedt om door te groeien naar ruim 200 koeien. De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).Het bedrijf van Hemstede is flink geautomatiseerd. Drie robots melken de koeien en het voeren gebeurt met een automatisch voersysteem. ‘We melken nu 150 koeien.
Dat vinden we voorlopig genoeg’, vertelt Hemstede. ‘Met dit bedrijf en deze veestapel is een goede balans tussen werk en privé mogelijk.’
Het ontbreken van een Natuurbeschermingswetvergunning was voor Hemstede een van de redenen om zich te melden voor deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel. ‘Daar kwam bij dat ik er weinig voor voelde om met dure investeringen, bijvoorbeeld in een emissiearme vloer, onze nieuwe stal al weer aan te moeten passen. De opzet van de Proeftuin om te zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor ammoniakreductie spraken en spreken mij aan.’
Overigens lukte het Hemstede om in 2012 toch een Natuurbeschermingswetvergunning te verwerven. Onder meer omdat hij de ruimte kreeg om ammoniakrechten van de oude bedrijfslocatie in Arriën te benutten voor de nieuwe vergunning.
‘Ook deelname aan de Proeftuin heeft me daarbij geholpen. Onder invloed van Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft provincie Overijssel het mogelijk gemaakt om bij de aanvraag van een NB-vergunning rekening te houden met de lagere ammoniakemissie vanuit een MDV-stal.’

Hoogproductief
Melkveehouder Hemstede heeft een hoogproductieve melkveestapel. Het rollend jaargemiddelde is 10.400 kilo met 4,27 procent vet en 3,41 procent eiwit. ‘Mijn uitgangspunt binnen de Proeftuin was om dat productieniveau vast te houden. Een hoge melkproductie per koe biedt de beste mogelijkheden om een hoge benutting van stikstof en fosfaat te realiseren. Per kilo melk heb je minder onderhoudsvoer nodig.’
Hemstede ging binnen Proeftuin Natura 2000 Overijssel aan de slag met het zoeken naar mogelijkheden om de ammoniakvervluchtiging per koe via voedingsmaatregelen omlaag te brengen.
‘Dat blijkt bepaald niet simpel te zijn. Koeien goed voeren met een lage input van stikstof zonder verlies van melkproductie, is moeilijk. We hebben hier geprobeerd om met kleine stapjes de goede kant uit te gaan. Ook al omdat je als melkveehouder niet zomaar ineens de knop om kunt zetten.’
Hemstede probeert het eiwitaanbod uit eigen ruwvoer optimaal te benutten. ‘Herfstkuil met meer dan 200 gram ruw eiwit per kilo droge stof voer ik niet meer aan het jongvee zonder het eiwit met bijvoorbeeld stro te verdunnen. Wat dat betreft heb ik veel geleerd binnen de Proeftuin. Momenteel voer ik de melkkoeien kuilgras van de derde en de zeer eiwitrijke vijfde snede. Daarnaast krijgen ze snijmaïs en bierbostel. Ze doen het goed. Kijk ze eens glimmen.‘
Bij de melkveestapel bracht Hemstede de afgelopen jaren voorzichtig het ruw eiwitgehalte in het rantsoen omlaag. Momenteel voert hij de hele rundveestapel op het bedrijf gemiddeld 146 gram ruw eiwit per kilo droge stof. ‘Het ureumgehalte zit vrij constant op 19. Ik denk dat we de grenzen wel ongeveer bereikt hebben.’

Ammoniak Navigator
Hemstede is goed te spreken over het door de Proeftuin ontwikkelde instrument Ammoniak Navigator waarmee hij op ieder moment de ammoniakemissie voor zijn bedrijf kan bepalen.
‘De gegevens die je moet invoeren om met het programma te kunnen werken, zijn vergelijkbaar met de invoer voor BEX. Denk aan informatie over de begin- en eindvoorraden ruwvoer. Meestal bereken ik eens per maand de ammoniakemissie. Ik ben van plan dat ook te blijven doen na mijn Proeftuin-periode. Het helpt me om stikstof binnen mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk te benutten. Een heel tastbaar voordeel daarvan is dat ik minder mest hoef af te zetten.’
De Ammoniak Navigator is nog in ontwikkeling. Naar verwachting kunnen ondernemers hier later dit jaar mee aan de slag.

Dit artikel komt uit de special over de ervaringen van vier jaar Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Vind de digitale special hier.

2015-10-23T09:48:06+02:00