Het borgen van de BEA op koers

//Het borgen van de BEA op koers

Het borgen van de BEA op koers

Met het geborgd krijgen van de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) komen voer- en diermanagementmaatregelen in beeld om op eigen bedrijfsniveau te mogen meetellen, voor bij de aanvraag van een NB-wetvergunning. Juist vanuit de voermaatregelen is een bedrijfsbreed effect te verwachten op de reductie van de ammoniakemissie. Immers, wat niet in de koe komt (N-opname via het voer), kan er ook niet als potentiële NH3-emissie weer uit.

Inmiddels zijn er twee workshops geweest met vergunningverleners en handhavers van de provincie Overijssel en provincie Drenthe. Samen met andere inhoudelijke experts is gekeken naar de borgingsprocedure voor de BEA.

Vier onderdelen
De borging wordt opgebouwd rond vier onderdelen, te weten: de systematiek die ten grondslag ligt aan de nationale rapportage voor de ammoniakemissie (NEMA) , de RAV-systematiek, de inhoudelijke verbinding tussen deze twee en de borging van de KringloopWijzer. De betrokken experts van Wageningen UR leggen zo de verbinding tussen bestaande, en al geborgde, werkwijzen.

Uitleg van systemen
In de tweede workshop werd ruim de tijd genomen voor de uitleg van de systemen, en het samenbrengen daarvan. De vergunningverlener en handhaver moeten straks het vertrouwen hebben dat de maatregelen die zijn genomen via de BEA herleidbaar zijn tot een concreet reductieresultaat. Het borgingsvoorstel wordt momenteel klaargemaakt voor een review door externe experts.

2016-09-13T13:33:14+02:00