Expertmeeting Gebiedsmaatregelen – een collectieve aanpak

//Expertmeeting Gebiedsmaatregelen – een collectieve aanpak

Expertmeeting Gebiedsmaatregelen – een collectieve aanpak

Op 17 april 2012 organiseerde Proeftuin Natura 2000 Overijssel een expertmeeting rond gebiedsmaatregelen. Tijdens deze bijeenkomst heeft een diverse groep aan experts de mogelijkheden verkend van gebieds-maatregelen voor reductie van emissies. De deelnemers waren afkomstig van de Provincies Overijssel en Zuid-Holland, Natuur en Milieu Overijssel, PPP Agro Advies, Veenweide Innovatie Centrum Zegveld, LTO Noord en Wageningen UR (Alterra en Livestock Research). Gebogen over laptops
werden de vragen beantwoord, over de laptops heen werden
pittige discussies gevoerd.

Depositieverkaveling
Eén van de adviezen voortkomend uit de expertmeeting is: ‘Stel een gebiedsplan ammoniak op om inzichtelijk te maken waar de knelpunten en emissiebronnen binnen een Natura 2000-gebied liggen en op welke wijze maatregelen het effectiefst in te zetten zijn.’ Op deze wijze wordt de relatie tussen de te beschermen flora en fauna en de genomen maatregel duidelijk. Een ander advies betreft ‘depositieverkaveling’, ofwel een vrijwillige emissiebeperking op gronden dichtbij een Natura 2000-gebied. Hiervoor moet het gebied opnieuw ingericht worden, rekening houdend met de belangrijkste bronnen van ammoniakemissie en gericht op minder emitterend grondgebruik nabij het Natura 2000-gebied. Het laatste betekent bijvoorbeeld dat er geen mestminnend gewas aan de randen van een Natura 2000-gebied verbouwd wordt. Daardoor vermindert het uitrijden van mest, en daarmee de emissie, dichtbij het gebied.

Collectieve of individuele aanpak
Tijdens de expertmeeting ontstond een discussie over de mate waarin individuele bedrijfsmaatregelen bijdragen aan de depositiereductie in een gebied en wat er met landschapselementen gedaan kan worden om de depositie te reduceren. Ook kwamen de aandachtspunten bij uitvoering van maatregelen op gebiedsniveau ter sprake. Voor het toepassen van maatregelen op gebiedsniveau moet in ieder geval zo duidelijk mogelijk zijn wat de echte opgave voor het gehele gebied is. Welke keuzes heeft een agrariër of andere belanghebbende? Kunnen voor- en nadelen goed afgewogen worden om een degelijke keuze te maken voor een collectieve aanpak in plaats van een individuele aanpak?

Wetenschappelijke onderbouwing
Het enthousiasme tijdens de expertmeeting was groot, de creativiteit niet minder. De Proeftuin verwerkt de lijst met opmerkingen, ideeën en adviezen van deze expertmeeting en legt deze naast de uitkomsten van de overige expertmeetings. Het wetenschappelijk onderbouwd krijgen van gebiedsmaatregelen is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk voor een eventuele opname voor vergunningverlening. In welke fase van praktisch uitvoerbaarheid zitten de verschillende gebiedsmaatregelen, hoe verhouden deze zich tot het volledige pakket van maatregelen en waar gaat de Proeftuin mee aan de slag? Dat wordt deze zomer duidelijk.

2015-10-30T16:53:13+01:00