“Draagkracht van veenweide blijft uitdaging”

//“Draagkracht van veenweide blijft uitdaging”

“Draagkracht van veenweide blijft uitdaging”

De bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’ is mede op initiatief van pilotveehouders Wout en Christiaan van Dalfsen uit Staphorst georganiseerd. “Met deze bijeenkomst wilden we bestaande kennis vanuit West-Nederland naar Overijssel halen om hier als veenweideboeren ons voordeel mee te kunnen doen”, legt Wout van Dalfsen uit. Tijdens de bijeenkomst gaven ze, net als collega Martijn Riezebosch, openheid over hun bedrijfsgegevens en met welke uitdagingen ze te maken hebben. “De draagkracht van veenweide is er daar één van”.

Van Dalfsen werkt binnen de Proeftuin aan de vermindering van ammoniakemissie op hun bedrijf op veenweidegrond, met onder andere 42 hectare aan grasland. “Weidegang doen we overdag al zoveel mogelijk.” Sturen op rantsoen is volgens van Dalfsen lastig op veenweide. “Vooral als je zelfvoorzienend wilt zijn. Het ruw eiwitgehalte in het grasrantsoen is hoog. Ons ureumgetal ligt dan ook rond de 28.” Om die naar beneden te brengen past Van Dalfsen maatregelen toe als het voeren van snijmais en pulpbrok en voor jongvee en droge koeien stro en brok.

Meer stilstaan bij weidegang
Collega-veehouder Martijn Riezebosch ligt met zijn bedrijf en 50 hectare grasland in de Mastenbroekerpolder. Zijn ureumgetal ligt wat lager dan Van Dalfsen, namelijk 25. De bijeenkomst bracht Riezebosch nieuwe informatie over weidegang. “Ik doe dat nu ook al, rond de 125 dagen per jaar lopen de koeien buiten. Maar eigenlijk heb ik het nooit bewust ingezet om de ammoniakemissie te verminderen. Daar wil ik nu beter naar kijken.”

Behoud van sleepvoet
Zowel van Dalfsen als Riezebosch wijzen ook op de draagkracht van veenweide als uitdaging. Veel machines zijn te groot en te zwaar om op veenweide in te zetten. “Vooral de kopakkers hebben veel te verduren bij het keren”, legt Van Dalfsen uit. En geschikte machines hebben weer andere nadelen. “Een sleufkouter is de manier van bemesten op veengrond, maar kent een aanzienlijk hogere ammoniakemissie.” De sleepvoetenmachine biedt voor veenweideboeren uitkomst, maar die mag na 2017 niet meer gebruikt worden. De wens onder agrariërs is groot om deze machine wel te behouden. Ook de mogelijkheden van andere type machines passeerden de revue tijdens de bijeenkomst.

Draagkracht door onderwaterdrainage
Om de draagkracht van veenweide te verbeteren, voor zowel weidegang als grondbewerking, kwam ook het onderwerp onderwaterdrainage aan bod. Door buizen aan te brengen op ongeveer 80 cm diepte is het grondwaterpeil in het voorjaar te verlagen en in de zomer te verhogen. Dat zorgt voor een beperking van de veenafbraak en maaivelddaling. Voordelen die voor Van Dalfsen reden waren om ter plekke een oproep te doen aan geïnteresseerden om zich te melden bij hem. “Wij willen graag de mogelijkheden voor onderwaterdrainage in een groter gebied verkennen.”

De bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’ bood genoeg nieuwe kennis en informatie om verder mee de diepte in te gaan. De Proeftuin bekijkt de mogelijkheden om een vervolgbijeenkomst te organiseren voor geïnteresseerden.

2015-10-30T10:48:37+01:00