De uitdaging van extra weidegang

//De uitdaging van extra weidegang

De uitdaging van extra weidegang

De Proeftuin zet in op het goedgekeurd krijgen van de maatregel “Extra weidegang” voor de aanvraag van een NB-wetvergunning in Overijssel. Met extra weidegang lijken forse emissiereducties haalbaar, tot ongeveer 15%. In de weide vindt namelijk minder vermenging van urine en mest plaats dan bij opstallen. Daardoor breekt ureum in de urine minder snel af tot ammoniak. De Proeftuin voert op dit moment onderzoek uit om de werkelijke reductiepercentages vast te stellen. Daarnaast ligt de focus op de
grootste uitdaging van de maatregel “Extra weidegang”: de borging en handhaving.

Veehouders kunnen extra weidegang doorvoeren op hun bedrijf, maar moeten dit ook kunnen aantonen. De Proeftuin neemt het voortouw om hier een oplossing voor te vinden. Hieronder zijn mogelijke oplossingsrichtingen opgenomen. Waarschijnlijk wordt het een set van controles die samen voldoende betrouwbaar zijn en geen hoge kosten met zich meebrengen.

Mogelijke oplossingsrichtingen om extra weidegang te kunnen borgen en handhaven:

 1. Grootte en inrichting huiskavel.
 2. Frequentere fysieke controles gekoppeld aan ingevulde begrazingskalender.
 3. Begrazingskalender gekoppeld aan technische controles (satellietbeelden).
 4. Hoeveelheid geproduceerde graskuil: bij gelijke oppervlakte grasland leidt meer weidegang tot een lagere hoeveelheid grasopbrengst.
 5. Rantsoensamenstelling: aan de hand van de hoeveelheid geproduceerde melk en de rantsoensamenstelling is te berekenen hoeveel vers gras is opgenomen (en dus hoeveel uren weidegang heeft plaatsgevonden).
 6. Verandering van melksamenstelling door weidegang.
 7. Vee uitgerust met GPS: digitaal op afstand uitleesbaar waar het vee zich bevindt.
 8. Stappentellers vee: digitaal op afstand uitleesbaar.
 9. Beweidingspoortjes voor twee richtingen.
 10. Een camera in de stal.
 11. Overige technieken: zoals drones en Ultra WideBand (UWB) Radio Indoor Positioning System en infraroodnetwerk.

De eisen aan borging en handhaving zijn hoog wanneer het gaat om de inzet van de maatregel voor een individuele NB-wetvergunningsaanvraag. De maatregel “Extra weidegang” kan ook op sectorniveau bijdragen aan het creëren van ontwikkelingsruimte voor de melkveehouderij in het kader van de PAS. De eisen voor borging en handhaving liggen dan lager. Een keurmerk met bijbehorende certificering kan dan voldoende zijn. Daarnaast moet bijvoorbeeld de versterking van uitspoeling voorkomen worden: er mag geen verschuiving van problemen optreden.

Kortom, de Proeftuin zit flink bovenop “Extra weidegang” als maatregel voor het reduceren van ammoniakemissie.

Gerard Migchels
Wageningen UR Livestock Research

2015-10-30T10:00:33+01:00