Betere gezondheid en minder NH3-emissie door calciumformiaat

//Betere gezondheid en minder NH3-emissie door calciumformiaat

Betere gezondheid en minder NH3-emissie door calciumformiaat

Door het vervangen van calciumcarbonaat door calciumformiaat in het rantsoen van varkens is al een kleine reductie van de ammoniakemissie te halen. Veel meer effect heeft de combinatie van een aantal voeraanpassingen, geeft onderzoeker André Aarnink aan.

Op veel bedrijven met biggen wordt het al toegepast: een vervanging van calciumcarbonaat door calciumformiaat in de voeding. Niet zozeer vanwege de vermindering van ammoniakemissie, die zo’n 5 tot 6 procent bedraagt, maar vooral omdat het de gezondheid van de biggen ten goede komt, geeft Wageningen UR-onderzoeker André Aarnink aan. “Carbonaat verhoogt de pH in het voer, formiaat verlaagt de pH. Dat maakt het voer zuurder en dat is beter voor de darmgezondheid van de biggen.” Door vervanging van carbonaat in het voer door formiaat wordt de pH van de urine en de mest ook verlaagd, waardoor deze rantsoenwijziging ook zorgt voor een lagere ammoniakemissie.

Aarnink verwacht dat de vermindering van ammoniakemissie bij deze voermaatregel nog meer effect gaat krijgen door een combinatie met andere voeraanpassingen. “Bijvoorbeeld het gebruik van het voeradditief benzoëzuur en het verminderen van het ruweiwithalte in het voer met zo’n 10 tot 30 gram per kilo”, noemt hij als andere maatregel.“ Het totaal van deze maatregelen levert naar verwachting zo’n 20 tot 40 procent op. Het is ook mogelijk dat de combinatie van maatregelen elkaar versterkt, waardoor het uiteindelijke effect op de ammoniakemissie nog groter is. Dat is niet onderzocht. In verder onderzoek moet met name gelet worden op de pH van de urine. “Een pH van 5 tot 5,5 is de ondergrens. Wordt het lager, dan bestaat de kans dat de dieren calciumcarbonaat uit de botten halen om het zuur te compenseren.

De voermaatregelen zijn daarom ook niet van toepassing op alle varkensgroepen. Bij biggen en vleesvarkens is het volgens Aarnink wel effectief, bij lacterende zeugen naar verwachting niet. “Hun mineralenbalans is heel gevoelig en wordt beïnvloed door de zure toevoegmiddelen. De kans bestaat dat er botontkalking optreedt bij deze zeugen.” De combinatie van voermaatregelen hebben wel een iets hogere kostprijs vvoer tot gevolg. “Maar daar tegenover staat dat de darmgezondheid van de dieren beter wordt en daarmee kan dienen als vervanger voor antibioticum in het voer.”

2015-10-30T13:53:18+01:00