Beperkte kostenbesparing bij in werk gestorte vloeren

//Beperkte kostenbesparing bij in werk gestorte vloeren

Beperkte kostenbesparing bij in werk gestorte vloeren

Kunnen veehouders kosten besparen door de stalvloer ter plaatse te storten? De Proeftuin heeft laten uitrekenen wat het kostenverschil is tussen een ter plaatse gestorte vloer met een prefab-vloer. Het kostenvoordeel blijkt beperkt: op de algemene onderbouw inclusief vloeren is ongeveer € 10.000 te besparen door de betonvloer ter plaatse in het werk te storten (zie tabel 1). De kosten voor aanpassingen van de vloer om de beloopbaarheid te verbeteren, komen hier nog overheen. De vergelijking is gedaan met een
emissiearme prefab-vloer, voor een stal met 204 ligplaatsen, geen mestkelder
en een afstort aan het eind van de stal.


Tabel 1: Gemiddelde prijs voor een emissiearme vloer op basis van aannemersprijzen

De mogelijkheden van het ter plaatse in het werk storten van een emissiearme vloer (die is opgenomen op de Rav-lijst) zijn minimaal. Alleen de vloeren in categorie A1.3 (loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe) en A1.16 (ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif ) zijn namelijk geschikt om in het werk te storten. De vloeren in categorie A1.3 bieden maximaal 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe en zijn om die reden in moderne melkveestallen nauwelijks toepasbaar.

Aanpassingen vloer zorgt voor kosten
De beloopbaarheid van een gestorte vloer kan, na verloop van tijd, te wensen overlaten. Het vraagt extra investeringen om de beloopbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door het gebruik van een sproeisysteem. Ook het aanbrengen van de laag gietasfalt (categorie A1.16) leidt tot extra kosten. Daarmee is het kostenvoordeel van het ter plaatse in het werk storten van de vloer verdampt en is dat geen reden meer om deze werkwijze te kiezen. Een ander nadeel is dat de maatvastheid van in het werk gestorte vloeren over het algemeen minder is en dat de kwaliteit van de afwerking van het oppervlak minder constant kan zijn.

Alternatieven voor zelf storten
Om kosten in de bouw van stallen te besparen worden de laatste tijd juist stappen gezet naar gebruik van meer prefab elementen bijvoorbeeld voor de kelder.

Gerard Migchels & Hendrik Jan van Dooren
Wageningen UR Livestock Research

2019-02-04T10:43:28+01:00