Bedrijfsontwikkeling moet

//Bedrijfsontwikkeling moet

Bedrijfsontwikkeling moet

Veel ondernemers in Natura 2000-gebieden zitten op slot. Met de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof, hebben we met alle betrokken partijen een plan gemaakt waarmee bedrijven zich wél weer kunnen ontwikkelen in Natura 2000-gebieden én alle andere gebieden waar natuur een belangrijke rol speelt. De PAS is breed gedragen, heeft politiek draagvlak en inmiddels is ook de Raad van State positief. Onderdeel van de afspraken is dat de emissie in alle sectoren afneemt, ook voor de veehouderij zijn daarvoor afspraken gemaakt. Voor een succesvolle uitvoering van de PAS zijn realistische maatregelen nodig voor het herstellen van natuur en het op orde brengen van hydrologische zaken. De ‘Kunduz’ coalitie heeft 200 miljoen extra voor natuur uitgetrokken dus dat biedt op dit vlak mogelijkheden.

Als LTO Nederland praten we met natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen om te kijken hoe we de kwaliteit van de natuur kunnen verbeteren. We denken niet meer in het groot, gaan geen nieuwe natuurgebieden meer inrichten, maar kiezen wel voor de kwaliteit en het verbeteren van onderhoud en beheer. Kortom:
zorgen voor evenwicht in de natuur. Een kwalitatieve goede natuur is voor iedereen van belang, ook voor boeren en tuinders. Vooral ook omdat we via die route, en dus via de PAS ook onze eigen bedrijfsontwikkeling weer de ruimte kunnen geven.

Met Proeftuin Natura 2000 Overijssel laten
we zien hoe het reduceren ammoniakemissie in de praktijk kan, testen we maatregelen uit en communiceren dat breeduit. Zodat we allemaal mogelijkheden krijgen om noodzakelijke bedrijfsontwikkelingen te doen.

2015-10-30T16:07:57+01:00