AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

//AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

AmmoniakCheck bijna klaar voor breder gebruik

De praktijkbedrijven die deelnemen aan Proef op de Som, deelproject van Proeftuin Natura 2000, hebben een AmmoniakCheck van hun bedrijf gekregen. Dit instrument brengt de ammoniakemissie op hun bedrijf overzichtelijk in beeld aan de hand van zeven kengetallen. Momenteel werkt Proeftuin Natura 2000 aan een verbeterde versie van het instrument aan de hand van de feedback van de deelnemende melkveehouders. Naar verwachting is de AmmoniakCheck medio september klaar voor gebruik door een grotere groep gebruikers.

De AmmoniakCheck laat veehouders aan de hand van grafieken zien hoe ze scoren ten opzichte van collega-veehouders en wat een goede richtlijn is voor hun bedrijf. Voor de AmmoniakCheck hoeft de veehouder alleen zijn BEX of KringloopWijzer aan te leveren bij de Proeftuin. De Proeftuin leest de gegevens in en komt vervolgens met een overzichtelijke weergave van de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak). Uit de feedback op het instrument blijkt dat de  deelnemende veehouders het sterk waarderen dat de cijfers overzichtelijk en grafisch aantrekkelijk bij elkaar worden gezet.

Lessen uit de AmmoniakCheck

Uit een analyse van de AmmoniakChecks van de deelnemers aan Proef op de Som blijkt dat er binnen de deelnemersgroep een behoorlijke spreiding zit op alle onderdelen. Wel vertonen de kengetalen ‘ruw eiwit’ en ‘ammoniakemissie per ton melk’ duidelijk een trend. Dit is goed verklaarbaar omdat eiwit vanuit het voer de input voor ammoniakuitstoot is. Hoe meer eiwit er gevoerd wordt, hoe meer kans op vorming van ammoniak er ontstaat.

Goede criteria 

De AmmoniakCheck maakt verder duidelijk dat goede criteria om een bedrijf te beoordelen de ‘ammoniakemissie per ton melk’ en ‘ammoniakemissie per GVE’ (grootvee-eenheden) zijn. Kanttekening hierbij is dat beoordeling per ton melk een iets vertekend beeld geeft bij intensieve bedrijven. De ammoniakemissie per GVE daarentegen zegt meer per dierplaats, alleen nog weinig over het efficiënt omgaan met stikstof. Zowel ‘emissie per 1000 kilogram melk’ als de ‘emissie per grootvee-eenheid’ vertonen een behoorlijke spreiding. Dat betekent dat er op individuele bedrijven nog veel winst te halen is op de emissie van NH3.

Doorontwikkeling instrument

Uit de waardevolle feedback van de deelnemers aan Proef op de Som op de AmmoniakCheck bleek dat een opsplitsing nodig is tussen de emissie vanuit de stal en emissie vanuit de bemesting. Een veehouder die het in de stal perfect voor elkaar heeft en bovengronds uitrijdt, kan het net zo goed doen als iemand die de stal niet op orde heeft maar de mestaanwending wel. Vanuit dit inzicht wordt er gewerkt aan een vernieuwde versie van de Ammoniakcheck.

Houdt de website van Proeftuin Natura 2000 en de attentiemails in de gaten voor de laatste informatie hieromtrent.

2016-06-07T16:43:27+02:00