Monitoring binnen de Proeftuin

/Monitoring binnen de Proeftuin
Monitoring binnen de Proeftuin2019-02-04T10:42:57+01:00

Monitoring binnen de Proeftuin

CalculatorDe pilotveehouders van Proeftuin Natura 2000 hebben allemaal hun BedrijfsOntwikkelPlan (BOP) in concept klaar. In deze BOP’s staan de maatregelen beschreven die de pilotondernemers door gaan voeren op hun bedrijf. Inmiddels zijn de eerste maatregelen in uitvoering en is de monitoring gestart. Voor de monitoring van de effecten op de ammoniakemissie zet de Proeftuin de rekentool BEA in. De tools BBPR (melkveehouderij), BWP (pluimveehouderij) en BWV (varkenshouderij) geven inzicht in de economische effecten.

Twee keer per jaar maakt de Proeftuin een uitdraai en analyse van BEA, in januari (berekening over voorgaand jaar) en september (als kuilmonsters bekend zijn). De BEA is niet helemaal toereikend, omdat nog niet alle maatregelen hiermee door te rekenen zijn. Proeftuin Natura 2000 Overijssel laat de BEA vervolgens aanpassen met de ontbrekende rekenregels voor de betreffende maatregelen. Voor het varkens- en pluimveebedrijf binnen de pilotgroep gebruikt de Proeftuin een soortgelijk model en ontwikkelt deze verder door.

Voor de monitoring van de economische effecten van de maatregelen gebruikt de Proeftuin de tool BBPR (BedrijfsBegrotingsPogramma voor de Rundveehouderij) op de melkveebedrijven, BWP (BedrijfsWijzer Pluimvee) voor het pluimveebedrijf en BWV (BedrijfsWijzer Varkens) voor het varkensbedrijf. Naast het monitoren en begroten van economische effecten geven deze rekenmodules ook inzicht in de technische effecten (bijvoorbeeld voeding, gewasgroei, stikstof en fosfaatstromen) van de maatregelen. De pilotveehouders krijgen hiermee zicht op de impact van een maatregel heeft op andere facetten binnen het bedrijf.

Naast de hierboven beschreven monitoring kijkt Proeftuin Natura 2000 per pilotbedrijf welke maatregelen om extra monitoring vragen. De Proeftuin stelt hiervoor een specifiek monitoringsplan op als het om nieuwe of nader uit te werken maatregelen gaat.