Waterwasser2019-02-04T10:42:48+01:00
Status Opgenomen op de Rav-lijst

Beschrijving
Ammoniak lost ten dele op in water. Plaats een luchtwasser met water om de emissie te reduceren. De mate van effect is wel afhankelijk van de contacttijd van het lucht met water in de wasser. Deze contacttijd wordt bepaald door het oppervlakte van de wasser en de luchtsnelheid. Een luchtwasser met water heeft vooral reductie van fijnstofemissie tot gevolg.

Effect

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu     +/++ Besparing varieert van 10% tot 30% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid Geen effect
Investering       ++ De investeringskosten bedragen €3,50 per dierplaats.
Kosten       — De jaarlijkse kosten bedragen €58,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid    +/- Extra werk i.v.m. onderhoud van de luchtwasser kan beperkt worden door reggelmatig onderhoud uit te besteden (onderhoudscontract).

Meer informatie
Meer informatie over het toepassen van een waterwasser vindt u in dit document.