Optimaliseren energie en eiwitverhouding

Optimaliseren energie en eiwitverhouding2019-02-04T10:42:40+01:00

Optimaliseren energie en eiwitverhouding

Een verfijning van de voerprincipes biedt mogelijkheden om de eiwitbenutting door de koe te verbeteren. Daardoor komt minder overtollig stikstof in de urine terecht en daalt de ammoniakemissie.

Een eerste stap om overtollig stikstof te verminderen is het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het voer. Dit kan onder via:

  • Minder eiwit voeren met krachtvoer:
  • Stro en brok voeren jongvee/droge koeien;
  • Natuurgras bijvoeren aan jongvee;
  • Zwaardere eerste snede maaien (daling energie en ruw eiwit door veroudering);
  • Meer snijmais telen en voeren (als vervanger van eiwitrijk voer) of aankopen.

Het verlagen van ruw eiwit kent echter een grens bij 15 procent. De tweede stap biedt een verdere verfijning van de voerprincipes mogelijkheden. Een goede penswerking is belangrijk voor de productie. De omzetting van stikstof naar microbieel eiwit (dat de basis is voor groei, melkproductie en -gehalten) vraagt om energie. Als er niet genoeg energie is voor de omzetting dan gaat stikstof verloren in de vorm van ureum in urine. Dat leidt tot meer vorming van ammoniak. Goed voeren is eigenlijk het bij elkaar brengen van eiwit en energie in de juiste verhouding. Daar ligt dus nog ruimte voor de ondernemer.

Uitgebalanceerd rantsoen

Melkveehouders balanceren met deze maatregel op een grens, omdat te lage eiwitgehaltes een negatieve uitwerking op de voeropname en de gerealiseerde melkproductie kunnen hebben. Voor de melkveehouder zaak om hier bij de uitvoering van deze maatregel scherp op te zijn.

Resultaat

Effect op Beoordeling
Milieu + Schatting: ammoniakreductie van 10 %
Technisch resultaat -/0
Diergezondheid 0
Welzijn 0
Arbeid 0
Kosten -/+ Positief door aanpassing krachtvoer, negatief door aanpassing ruwvoer

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Deze maatregel is praktijkrijp.

Meer informatie

  • In dit informatieblad vindt u meer achtergrondinformatie over de maatregel.
  • In het interview vertelt onderzoeker André Bannink van Wageningen UR Livestock Research over de balans tussen energie en eiwit.
  • Zwier van der Vegte, Wageningen UR-bedrijfsleider van De Marke over het optimaliseren van rantsoenen.
  • Melkveehouder Tom Lugtenberg speelt met ruw eiwitgehalte. U leest hier zijn ervaring.
  • Melkveehouder Rudie Freriks voert stro en brok aan pinken en droge koeien.