Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk

/Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk
Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk2019-02-04T10:42:52+01:00

Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk

handenDe Proeftuin heeft met alle Proeftuinadviseurs en hun leidinggevenden een gesprek gehad over hun rol binnen de Proeftuin. De acht pilotgroep-adviseurs van de Proeftuin zijn werkzaam bij vijf verschillende organisaties: Alfa Accountants, Countus, Agrifirm/Exlan, Bomap/For Farmers en Rombou. De gesprekken hebben geleid tot meer inzicht over hoe de ammoniakproblematiek
zich verhoudt tot de ambities van het betreffende bedrijf, hoe zij hun adviseurs
hierin faciliteren en hoe de Proeftuin hen verder kan ondersteunen.

De adviseurs zijn positief over hun werkzaamheden binnen de Proeftuin. Het sluit volgens hen goed aan bij de ammoniakproblematiek en de wensen van hun klanten. Het regelmatige contact en de vertrouwensband met de klant maakt dat de adviseur een belangrijke rol speelt in de kennisoverdracht en raadgeving rond ammoniakreductie. Klanten hechten steeds sterker aan goed advies op bedrijfsontwikkelingsniveau.

Vertaling naar overige klanten
De Proeftuinadviseurs zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van (nieuwe) maatregelen binnen de Proeftuin. Ze zijn erg te spreken over de aanpak om aanvullende maatregelen goedgekeurd te krijgen voor de aanvraag van een NB-wetvergunning in Overijssel. Aandachtspunt hierbij is dat er in de uitwerking van de maatregelen aandacht moet zijn voor het effect van sommige maatregelen op andere bedrijfsaspecten.

De adviseurs zijn specifiek op zoek naar meer kennis over de relatie tussen ammoniakemissie en bedrijfsontwikkeling. Hier wordt binnen de proeftuin aan gewerkt via monitoring van de resultaten van de pilotboeren. De Proeftuinadviseurs kunnen dit van dichtbij volgen en daardoor straks ook een goede vertaalslag maken naar hun klanten.

Samenwerking in activiteiten
De adviseurs en de Proeftuin willen in de toekomst de samenwerking verder versterken. Bijvoorbeeld via reguliere klantactiviteiten van de bedrijven en door hun eigen mediakanalen actief in te zetten voor informatieverspreiding naar klanten. De kennisoverdracht en advisering van de bedrijven over het onderwerp ammoniak krijgen daarmee steeds meer vorm.